3 lipca br. komisja przetargowa podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1.

 

Decyzja ta została podjęta ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1145