Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski spotkali się z wicemarszałkiem województwa Antonim Konopką w celu omówienia propozycji podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w18 listopada 2015 w brzeskim ratuszu.

 

Chodzi o fundusze przeznaczone dla miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i jego zastępcy wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta w Brzegu oraz spółek i jednostek organizacyjnych gminy, Starosta Brzegu Maciej Stefański wraz z zastępcą i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wójt Lubszy Bogusław Gąsiorowski, Wójt Skarbimierza Andrzej Pulit i jego zastępca, Wójt Olszanki Aneta Rabczewska wraz z sekretarzem gminy. Władze województwa reprezentowali: wicemarszałek Antoni Konopka i pracownicy departamentów Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego: Tomasz Hanzel i Jacek Partyka.

Podczas spotkania goście z Opola przedstawili podział środków pomiędzy poszczególne subregiony województwa opolskiego. Dotyczy to obszarów działań związanych z: efektywnością energetyczną, gospodarką niskoemisyjną, rewitalizacją i infrastrukturą usług społecznych. Zaproponowali zmianę montażu finansowego polegającej na zmniejszeniu wysokości dofinansowaniu na realizację poszczególnych zadań. Większość zebranych wstępnie wyraziła zgodę na proponowaną wysokość dofinansowania.

Następnie zebrali zabrali głos w dyskusji. Burmistrz Brzegu zaproponował m.in. współpracę jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ścieżek rowerowych. Przedstawił również część planów i koncepcji inwestycyjnych związanych rozwojem miasta.