11 września 2018 w brzeskim ratuszu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


Podczas spotkania omówione zostały postępy w realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Omówiono także wstępne założenia dla podziału środków w przyszłej perspektywie, tj. na lata 2021-2027.


Ponadto w trakcie spotkania podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji ratusza w Brzegu na kwotę niemal 4,0 ml zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2020 rok.