14 marca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Brzeskiego RPO WO 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.

W  konkursie mogły być zgłaszane projekty dotyczące m.in.: budowy lub przebudowy infrastruktury transportu publicznego, infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego, rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy) czy zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym lub wyposażenia takiego taboru w systemy redukcji emisji.

Podczas naboru złożony został 1 projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Brzeg. Projekt dotyczy utworzenia centrum przesiadkowego na Placu Dworcowym w Brzegu.
Pula przeznaczona na dofinansowania projektów w ramach tego naboru wyniosła ponad 1,5 mln zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2019.