3 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 mln zł na realizację projektu Gminy Brzeg pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu".


Był to jedyny projekt zgłoszony w konkursie w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Brzeskiego RPO WO 2014-2020.

Projekt przewiduje przebudowę placu manewrowego dawnego dworca autobusowego na centrum przesiadkowe, w tym utworzenie miejsc parkingowych, zatoki autobusowej wraz z przystankami, przebudowę dróg i zagospodarowanie terenu (mała architektura, oświetlenie, zieleń). Wartość projektu została oszacowana na ponad 2,5 mln zł. Zakończenie projektu zaplanowano na III kwartał 2020 r.