więcej...

26 listopada 2014 otwarto oferty złożone w ramach przetargu dokumentacji technicznych dla zadania Powiatu Brzeskiego.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu" złożone zostały 2 oferty.

więcej...

19 listopada br. otwarto oferty złożone w ramach przetargów na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.
Podczas swój posiedzeń komisji otwarto oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o przetargach na opracowanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych".

więcej...

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (...) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.