Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się na różnych płaszczyznach. Taką współpracę prowadzą też gminy z obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego. Przybiera ona postać mniej lub bardziej sformalizowaną. Przykładami wspólnych działań są projekty z zakresu ochrony środowiska: kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz oczyszczanie ścieków. Między nimi tworzą się różne powiązania i zależności. Zauważyła to także Unia Europejska i postanowiła wspomóc rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych.


W nowej perspektywie programowania, tj. w latach 2014-2020, dla tych obszarów będą przeznaczone środki finansowe wspierające ich rozwój. Przykładem tego są tzw. ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na terenie Opolszczyzny takim ZIT-em jest Aglomeracja Opolska. Nie wyklucza to jednak innych ważnych ośrodków subregionalnych z pozyskiwania środków unijnych. Aby ułatwić sobie zdobywanie funduszy Gmina Brzeg oraz Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Oława, Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski podpisały najpierw list intencyjny i postanowiły zawiązać ściślejszą współpracę.


Kolejnym z impulsów do zacieśnienia współpracy była możliwość pozyskania środków, która pojawiła się w 2013 roku. Podczas spotkań roboczych ustalono cele współpracy, co każdy z partnerów chciałby w jej wyniku osiągnąć i na podstawie tego opracowano wniosek aplikacyjny. W nim określono zakres projektu, jego budżet i termin jego realizacji.


Projekt został nazwany "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych", a głównymi celami, jakie wyznaczono do osiągnięcia w wyniku realizacji przedmiotowego projektu są:

 

 • promowanie zintegrowanego i partnerskiego podejścia do planowania rozwoju subregionu brzeskiego oraz rozwiązywania jego problemów,
 • upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym w subregionie brzeskim.

Będą one realizowane poprzez cele szczegółowe, czyli:

 • tworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy partnerami w ramach obszaru funkcjonalnego Gminy Brzeg oraz identyfikacja wspólnych celów rozwojowych;
 • promowanie nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w subregionie brzeskim,
 • propagowanie wielopoziomowego i partnerskiego zarządzania oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami,
 • wzmocnienie funkcjonalnych więzi łączących partnerów projektu,
 • przeciwdziałanie problemom rozwojowym subregionu brzeskiego,
 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 • rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Brzegiem a jego obszarem funkcjonalnym,
 • wspieranie zwiększenia elastyczności subregionalnego rynku pracy w zależności od bieżącej koniunktury gosp. i wspieranie zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych współpracą JST jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług.

Na początku II kwartału 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało środki na realizację tego projektu. Informacja ta przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy. W wyniku tego podpisana została umowa partnerska, która określiła zasady współpracy w ramach projektu.


Obecnie ogłoszono przetarg na opracowanie strategii rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Subregionu Brzeskiego. Oprócz tego opracowane zostaną także plany działań, jakie należy podjąć dla lepszego rozwoju współpracy między tymi jednostkami oraz ich samych.


Z tej strategii wynikać będzie. jakie dokumenty należy opracować, aby wesprzeć rozwój i przyspieszyć realizację poszczególnych znaczących inwestycji. Inwestycje te dotyczyć będą dwóch obszarów:

 • spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej oraz zatrudnienia i rynku pracy,
 • rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych i zintegrowanego zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

Dokumenty te mają ułatwić pozyskanie środków zewnętrznych w trakcie trwającego obecnie okresu programowania, tj. w latach 2014-2020. Środki te będzie można pozyskiwać zarówno w ramach regionalnych programów operacyjnych, krajowych programów operacyjnych, a także innych niż finansowanych z funduszy europejskich.


Na zakończenie realizacji projektu przewidziana jest konferencja podsumowująca wyniki projektu.


Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2015 roku.