Obszar funkcjonalny Subregionu Brzeskiego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.
Subregion Brzeski tworzą:

  • Gmina Brzeg (gmina miejska, woj. opolskie),
  • Gmina Lubsza (gmina wiejska, woj. opolskie),
  • Gmina Olszanka (gmina wiejska, woj. opolskie),
  • Gmina Oława (gmina wiejska, woj. dolnośląskie),
  • Gmina Skarbimierz (gmina wiejska, woj. opolskie),
  • Powiat Brzeski (woj. opolskie).

Gminy wchodzące w skład Subregionu zajmują powierzchnię 665 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 73 tys. osób. Na terenie Subregionu Brzeskiego działa ok. 8 tys. podmiotów gospodarczych.


Centrum Subregionu Brzeskiego stanowi miasto Brzeg, które dla mieszkańców Subregionu jest miejscem pracy, nauki, zbytu produkcji rolnej, spędzania czasu wolnego, robienia zakupów czy korzystania z opieki zdrowotnej. Stanowi także ważny węzeł komunikacyjny. Między gminami: Brzeg, Lubsza, Olszanka i Skarbimierz a powiatem brzeskim działają powiązania funkcjonalne i hierarchiczne. Istotne są również powiązania gospodarcze między gminami i podmiotami gospodarczymi działającymi na ich terenie. W sposób naturalny gminy Powiatu Brzeskiego współpracują z ościenną Gmina wiejską Oława.


Współpraca wszystkich Gmin dzisiejszego Subregionu ma wieloletnią tradycję. Pierwszym dużym projektem realizowanym wspólnie był projekt proekologiczny, który roboczo określano mianem „Oczyszczanie ścieków w Brzegu". Inicjatorem i koordynatorem projektu od 1999 roku było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Pod koniec 1999 r. zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Brzeg (obecnie Gmina Brzeg), Gminą Oława, Gminą Brzeg (obecnie Gmina Skarbimierz), Gminą Olszanka, Gminą Lubsza oraz Gminą Lewin Brzeski w sprawie wspólnej realizacji projektu „Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej i terenów wodonośnych dla miasta Wrocławia, Oławy i Brzegu". Zakres projektu objął północną i środkową część powiatu brzeskiego tj. powierzchnię 432,43km2 (Miasto Brzeg, Gmina Skarbimierz, Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Lewin Brzeski) oraz obszar wschodniej części powiatu oławskiego o powierzchni 229,2 km2 (Gmina Oława).


Wśród dużych projektów ekologicznych nasze gminy realizują stale przedsięwzięcia w ramach powołanego już w 1996 r. związku EKOGOK – Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pierwszą ważną i jedną z największych realizacji Związku było opracowanie kompleksowego sposobu usuwania, selekcji, utylizacji, recyklingu oraz składowania odpadów komunalnych. Na mocy porozumienia pomiędzy gminą miejską Oława, gminą wiejską Oława, gminą Miasto Brzeg (obecnie Gmina Brzeg), gminą Brzeg (obecnie Gmina Skarbimierz) oraz gminą Lubsza w miejscowości Gać, na terenie Gminy Oława powstał nowoczesny zakład utylizacji odpadów komunalnych.